SPEED / VELOCITY UNIT CONVERTER

A simple and easy-to-use speed/velocity unit converter.
 (m/s) (m/min) (m/h) (km/s) (km/min) (km/h) (ft/s) (ft/min) (ft/h) (yd/s) (yd/min) (yd/h) (mi/s)
(mi/min) (mi/h)


BACK TO HOME


           meter per second (m/s) :

         meter per minute (m/min):
            
               meter per hour (m/h):

   kilometer per second (km/s) :

kilometer per minute (km/min) :

        kilometer per hour (km/h):
     
               foot per second (ft/s):
    
            foot per minute (ft/min) :
   
                  foot per hour (ft/h) :
   
             yard per second (yd/s):

           yard per minute (yd/min):
     
                yard per hour (yd/h) :
   
             mile per second (mi/s) :
  
           mile per minute (mi/min):
     
                  mile per hour (mi/h):